Suksess med akvakultur

Norsk suksess med marint oppdrett av laks og ørret startet i Trøndelag. Regio­nen har ambisjoner om en fortsatt ledende posisjon i utvikling av en moderne bærekraftig akvakultur-næring.

Norges totale lakse- og ørretproduk­sjon er på 800.000 tonn. Trøndelag leverer nesten en femtedel av dette. Regionen har kompetansemessige fortrinn som gjør at området kan forbli ledende innen feltet, med solide verdikjeder innen alt fra avlsselskap, smolt- og matfiskprodusenter til fored­ling, eksport, logistikk og utstyrsleve­randører.

Det biologiske produksjonspoten­sialet er beregnet til å være 5-10 ganger dagens nivå, og regionen har ambisjoner om fortsatt vekst basert på moderne teknologi og bærekraftig utnyttelse av ressursene.

Potensialet kan også økes gjennom nye modeller for integrerte flerartsmo­deller ved produksjon av fisk, skalldyr og makroalger langs kysten og i nære havområder.

Leverandørindustrien

Trøndelag har en velutviklet leveran­dørindustri innen havbruk. Enkelte av aktørene er allerede internasjonalt ledende på sine felt, mens andre har et uutnyttet nasjonalt og internasjonalt potensial. Utfordringene for bedriftene har vært knyttet til at de har vært rela­tivt små og har begrensede ressurser for å drive teknologiutvikling og salg av produktene internasjonalt. Den siste tiden har det imidler­tid skjedd en strukturering også på utstyrssiden som endrer dette bildet. En vesentlig del av strategien bør fokusere på å hjelpe de utstyrsleve­randørene som allerede har lykkes internasjonalt.

Forskning

NTNU og SINTEF er de ledende nasjo­nale miljøene innen teknologisk natur­vitenskapelig forskning med relevans for fiskeri- og havbruksnæringen. Mil­jøene er også internasjonalt ledende innen flere fagfelt. Forskningsmiljøene i Trondheim må kunne karakterise­res som kjernen i en FoU- klynge for fiskeri og havbruksteknologi.

Anslagsvis arbeider over 500 personer er med fiskeri- og akvakul­turrelevant forskning i Trondheim. Det utgjør 10 prosent av det totale antallet ansatte i NTNU og SINTEF. Siden dette miljøet har spisskom­petanse innen en rekke teknologiom­råder, utgjør den marine forskningen her i stor grad et supplement til øvrig forskningskapasitet i landet, og er i liten grad overlappende med de øvrige miljøene.

Samspill gir suksess

Mulighetene for å løfte fiskeri- og akvakulturteknologimiljøet inn i første­divisjon internasjonalt ligger i å utnytte samspillet mellom forskningsinstitusjo­nene, leverandørene og oppdrettsbe­driftene enda bedre.

Slike initiativ er allerede startet gjennom etableringen av klynge­nettverket Teknologi akARENA. Dette er en klynge av teknologiprodusenter, kunnskapsmiljø, organisasjoner og havbruksselskaper i Trøndelag. Klyngen har hovedfokus på utvikling av inno­vativ og verdensledende teknologi for oppdrett av fisk.

Utstillingsvindu

Trøndelag vil kunne bli et internasjonalt ustillingsvindu for optimal og bære­kraftig forvaltning av kystsonen. Nye gjennombrudd for dyrking av makro­alger (tare) gir spennende muligheter til etablering av «flerbruksmodeller» for havbruk hvor alger som utnytter uorganisk utslipp fra oppdrettsnærin­gen bidrar til å «rense» tradisjonelle oppdrettslokaliteter og dermed øke bæreevnen for oppdrett.

Fortsatt utvikling av metoder for evaluering av de beste områdene for oppdrett må ha regional og nasjo­nal legitimitet. Likedan utvikling av teknologi for effektiv og bærekraftig produksjon. En videre utvikling av auto­matisert prosessutstyr og moderne effektiv teknologi vil kunne bety et markert økning i verdiskapingen.

En av de viktigste forutsetningene for fortsatt utvikling ligger på det nasjonale plan. NTNU og SINTEF kan videreutvikles til globalt ledende aktø­rer på feltet, om de nasjonale politiske myndigheter gir full prioritet gjennom finansiell støtte til forskning.