Et glødende bioteknologisk miljø ved ishavet

I Tromsø-området jobber en rekke dyktige men­nesker for å øke verdi­skapingen gjennom en bærekraftig utnyttelse av havets ressurser.

Tromsøregionen har nærhet til noen av de rikeste og mest sårbare marine naturressursene i Arktis. Kompetanse­miljøene, tilgjengelig infrastruktur samt gryende klynger innen både biomarin forskning og næringsutvikling legger til rette for en bærekraftig høsting av naturressursene, samt en videreutvik­ling av havbruk og en voksende marin bioteknologisk industri. Tromsøregionen har i 30 år satset på utviklingen innen biomarine fagom­råder, fra forskning og undervisning, og over mot innovasjon og nærings­utvikling. Satsingen har resultert i et internasjonal anerkjent FoU-miljø, og en rekke bedriftsetableringer langs den marine verdikjeden fra foredlet råstoff til bioteknologiske produkter. Regionen har i tillegg en lang rekke tradisjonelle fiskeri- og akvakulturbe­drifter. Det ligger derfor godt til rette for en betydelig økning av den biomarine verdiskapingen i regionen inn i fremtiden.

Forskning

Tromsø er vertskap for en rekke forskningsinstitusjoner innenfor ulike biomarine kompetanseområder, som nå engasjerer omlag 500 forskere. De mest sentrale er Universitetet i Tromsø, Nofima Marin, Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet. Gjennom høyt anerkjent forskning fremstår alle som ledende nasjonale og internasjonale aktører på sine respektive fagområder.

Historisk er det biomarine fors­kningsmiljøet i Tromsø FoU-miljøet spesielt kjent for sin kunnskap og bidrag til fiskehelse, som har vært avgjørende for Norges suksess innen lakseoppdrett. Forskningsmiljøets ambisjoner gjenspeiles i gjennomføringen av den toårlige konferansen Bioprosp, som er en ledende interna­sjonal konferanse innen marin biopro­spektering

Bioprospektering

Forskningsmiljøet i Tromsø har i nært samarbeid med fire bioteknologiske bedrifter etablert et senter for fors­kningsdrevet innovasjon (MabCent-SFI) hvis hovedoppgave er å skape produk­ter av forskningsresultatene innenfor marin bioprospektering i arktiske farvann. Den nasjonale marine biobanken, Marbank, skal samle inn, kartlegge og oppbevare biologisk materiale fra nordområdene. I tilknyt­ning til MabCent er analyselaboratoriet Marbio etablert som en teknologisk plattform.
Tromsøregionen ser store mulighe­ter for økt verdiskaping gjennom sterk vekst og nye etableringer av høy­kompetansebedrifter innen biomarine næringer i regionen. Samtidig skal Tromsøregionens sterke renommé innenfor bærekraftig forvalting av marine ressurser inklusiv restråstoff, opprettholdes og videreutvikles.

Næringsliv

Det eksisterer i dag cirka 25 bedrifter innen marin bioteknologi med rundt 400 ansatte i regionen. En pioner blant de norske bioteknologibedrifter er Tromsø-bedriften Biotec Pharmacon. Bedriften produserer bl.a. immunsti­mulerende stoffer til mennesker og dyr. ProBio (nå Ayanda) ble etablert i 2000, og har fra Tromsø vokst seg til 250 ansatte og eier fabrikker i Norge, Tyskland og Finland. De produserer en rekke farmasøytiske produkter samt kosttilskudd med hovedvekt på omega-3 til et globalt marked. Blant nyere spennende gründerbedrifter er Calanus som satser på kommersiell utnyttelse av krepsdyret Raudåte, og Lytix Biopharma som utvikler nyemedikamenter for å bekjempe infek­sjoner og kreft hos mennesker.
Tromsøregionen ser store mulighe­ter for økt verdiskaping gjennom sterk vekst og nye etableringer av høy­kompetansebedrifter innen biomarine næringer i regionen. Samtidig skal Tromsøregionens sterke renommé innenfor bærekraftig forvalting av marine ressurser inklusiv restråstoff, opprettholdes og videreutvikles.

Suksesskriterier

Regionens styrker er knyttet til nær­het til ressursene, høy kompetanse på forvalting og sterk biomarin FoU. Utfordringene er knyttet til økt kom­mersialisering og næringsutvikling. Dette henger nøye sammen med behovet for langsiktig kapital samt økt fokus og kunnskap om prosessutvikling og markedskunnskap. Tromsømiljøet jobber kontinuerlig med forbedring av kompetansen innefor alle disse områ­dene blant annet gjennom en felles bransjeorganisasjon, BioTech North, som har vekst og nyetableringer av bioteknologiske bedrifter i Tromsøregi­onen som sitt hovedmål. En bevisst kommunalpolitikk i Tromsøregionen bidrar til å skape gode forutsetninger for fremtidens høykompetanse bioma­rine næringsliv.