Solid ”blå næring”

Rogaland er en region med sterke næringer innenfor marin sektor og mat. En strategisk tilnærming er viktig for å gjøre disse mer livskraftige.

Rogaland har lenge hatt fokus på forskning og utvikling (FoU), og er i dag et viktig senter for akvakultur, fiske- og matindustri, sterkt bundet til gastronomi.

Innen akvakultur og fiske preges regionen av mange store aktører. Flere opererer på nasjonalt og interna­sjonalt plan.

Stort forskningsmiljø

Rogaland er frampå når det gjel­der utvikling av nye oppdrettsarter, utvikling og produksjon av fôr til fiskeoppdrett, samt den teknologiske utviklingen i oppdrettsnæringen.

Verdens to største fiskefôrpro­dusenter, Skretting og EWOS, har hovedkontor for sin forskningsaktivitet i Stavanger. AKVA Group, som er den ledende teknologileverandøren til oppdrettsindustrien, har hovedkontor på Bryne. Selskapene har avanserte forskningsanlegg tilknyttet sine akti­viteter lokalisert i regionen. Nofima er lokalisert i Måltidets Hus og har et stort forskningsmiljø rettet mot den marine næringen. Satsningsområdet for avde­lingen er bearbeiding og prosessering av mat, hvor sjømat har en viktig rolle. Andre viktige aktører innen FoU på dette området er forskningsinstituttet IRIS, som har monitorering av marint miljø som et av sine satsingsområder. Instituttet er for øvrig etablert av blant annet Universitet i Stavanger, som er anerkjent for sin markedskompetanse på fisk og oppdrett.

Samarbeid

Matindustrien i Stavanger-regionen ble ytterligere styrket gjennom regjerin­gens tildeling av et National Centre of Expertice (NCE Culinology) i 2007 og etableringen av Måltidets Hus i 2009. Interessen rundt næringsklynger har økt, blant annet på grunn av poten­sialet for økt produktivitet og konkur­ransekraft. Utvikling av klynger er viktige instrumenter for myndigheter, selskaper og andre institusjoner.

NCE Culinology skal styrke kunn­skapsplattformen og innovasjonsevnen innenfor industriell gastronomi og kulinarisk differensiering til beste for norsk matproduksjon. Måltidet Hus er hovedsete for samhandling, prosjekter og aktiviteter, og NCE Culinology skal bygge opp under den faglige profilen til Måltidet Hus.Nettverksorganisasjonen Blue Planet, et initiativ fra fôr- og oppdrett­sindustrien, har en viktig funksjon som tilrettelegger for fellesinteresser for industrien.

Strategisk fokus kreves

Stavanger-regionen rangeres som den regionen med høyest konkurransekraft og verdiskaping i Norge. For å beholde posisjonen, kreves kontinuerlig fokus på strategier og tiltak som styrker regionens næringsliv.

Stavanger-regionen har videre et mål om å ha en tydelig posisjon i norske og europeiske markeder for kvalitetsmat og differensierte produk­ter. Videreutvikling av matnæringen og akvakultursektoren krever gjennomfø­ring av handlingsplaner med ulike stra­tegiske grep som styrking av innova­sjon og nyskaping, økt innsats på FoU og innovasjonsdrivende kompetanse og utdanning, samt mer vekt på profi­lering og styrking av møteplasser.

Videre har Rogaland ledet an i den teknologiske utviklingen av oppdretts­industrien, og bør videreutvikle denne unike kompetansen.

Styrking av fagmiljøer

Innenfor bearbeiding av pelagisk fisk, hvor Rogaland har en sentral rolle i, er det essensielt å styrke miljøet rundt bedriftene gjennom aktive møteplasser, innovasjon og kunnskapsarenaer. Når det gjelder matindustrien, er det viktig å skape et solid og livskraftig fagmiljø i og rundt Måltidets Hus. Fokus på industriell gastronomi gjennom forbrukerinnsikt, prosessoptimalisering og molekylær gastronomi vil være sentralt for dette miljøet.

Forskningsmiljøet hos Nofima Norconserv er ikke bare viktig for «den blå næringen» i regionen, men også nasjonalt og internasjonalt. Ytterligere verdiskaping på marint råstoff med fokus på enden av verdikjeden, med industriell gastronomi, anvendelighet og prosessoptimalisering, vil være av stor betydning.