En blå forskningsmetropol

Bergen og tilhørende region har forskningsmiljøer og et internasjonalt rettet innovasjonsmiljø som bidrar til å omsette kunnskap fra forskning til nye produkter og økt konkurransekraft.

Bergensregionens forskningsmiljø har en størrelse, faglig bredde og kvalitet som gjør det til et senter innen marin forskning og utdanning i Europa. Byen er blant annet vert­skap for Fiskeridirektoratet, Havfors­kningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sammen med blant andre Univer­sitetet i Bergen gjør dette Bergen til et kompetansesenter innenfor klima, miljø og ressurser, teknologi og helse. Regionen satser også tungt innenfor marin bioprospektering med betydelig kompetanse innen marin biologi, marin molekylærbiologi og bioinformatikk

Solid forskningsmiljø

Bergen har fire Senter for fremra­gende forskning, hvor tre av dem er marine. Bjerknessenteret har status som Senter for fremragende forskning (SFF) i klimaforskning som koordineres av Universitetet i Bergen i et samarbeid med Havforsknings­instituttet, Nansensenteret og Uni Research. Byen har dessuten et nordisk senter for fremragende forskning innenfor ernæring og helse, et ekspertsenter innen under­vannsteknologi. Christian Michelsen Research koordinerer også to sentrer for miljøvennlig energiforskning og et senter for forskningsbasert innovasjon innenfor marin teknologi. Regionen satser også tungt på et tverrfaglig samarbeid innenfor marin bioprospektering, mellom Universite­tet i Bergen, Havforskingsinstituttet, Norges Handelshøyskole, NIFES og Nofima Ingrediens, som kan bidra med et betydelig kompetanse innen marin biologi, marin molekylærbio­logi og bioinformatikk.

Handelssenter for sjømat

Vestlandet har internasjonalt ledendenæringsaktører med lange tradisjo­ner i fangst, produksjon, foredling og handel av sjømat. Regionen har nasjonalt tunge aktører i alle deler av verdikjeden innen oppdrett og fiskeri. Over halvparten av Norges største oppdrettsselskaper har sin lokalisering i Bergensregionen. På råstoffsiden har sjømatnæringen i Hordaland markert seg med et sterkt havfiskemiljø, med en av verdens største havfiskemiljøer. Pelagisk flåte i Bergensregionen er i dag verdensledende på teknologi.

Fremtidsmuligheter

Havressursene og -miljøet er fundamentet for marin verdiskaping. Gjennom forskning er Bergensregionen med på å produsere kunnskap som kan sikre en langsiktig og bærekraf– tig forvaltning, hvilket er avgjørende for å verne produksjonsevnen slik at samfunnet også i framtida skal kunne fortsette å høste fra havet.

Marin og maritim ernæringsforsking er et sort og voksende utdannings- og forskingsfelt ved Universitetet i Bergen (UiB) ved Det medisinske fakultet Helse Vest/Helse Bergen. Ernærings­forskingen er samlet i et tverrfaglig og tverrinstitusjonelt program: «Fra Hav til Helse». Forskningsinnsatsen har gitt status som et nordisk ekspertisesenter, som bidrar betydelig både nasjonalt og internasjonalt på helseeffektene av sjømat.

Klimaforskning. Gjennom samarbei­det mellom Bjerknes senteret, UiB, Havforskningsinstituttet og Nansensen­teret kan Bergensregionen i dag svare på spørsmål knyttet til overvåkning og prediksjon av klimaendringer, og virk­ningene av klimaendringene på natur, næring og samfunn.

Marin bioprospektering. Med sin tunge kompetanse innen marin biologi, marin molekylærbiologi og bioinforma­tikk har forskningsmiljøet i Bergen de beste forutsetninger for å kunne spille en viktig rolle innenfor et forsknings­program om marin bioprospektering.