Norske havområder utgjør seks ganger Norges landareal og ressurser fra havet har stor betydning for norsk verdiskaping og arbeidsplasser. Marin sektor er blant våre fem viktigste næringer, men sjømatnæringen er den sektoren der Norge har det største fremtidige potensialet for verdiskaping, både nasjonalt og globalt.

lerøy nydelig laksebilde
Fiskeri- og kystdepartementet har nylig lansert en rapport (Verdiskaping basert på produktive hav i 2050) som viser at sjømatnæringen har et potensial til og seksdoble verdiskapingen. For å kunne realisere dette scenario som indikerer en vekst i verdiskaping fra ca. 90 milliarder i 2011 til 550 milliarder i 2050, vil forskning og kunnskapsutvikling være en helt sentral forutsetning. Marine områder spiller en nøkkelrolle for framtidig tilgang til trygg og sunn mat, fornybar energi, helse og velferd og endringer i miljø nasjonalt og internasjonalt. Det er strategisk viktig for Norge at vi har det nødvendige kunnskapsgrunnlaget til å forvalte våre havområder framover. Stadig mer kompliserte utfordringer vil i økende grad kreve kombinasjon av kunnskap på mange felt, og det er viktig å styrke samarbeidet for å kunne møte disse utfordringene.

 

En aktiv medspiller

Storby Marin har også vært en aktiv medspiller til utviklingen av forskningsstrategien Hav21. Hav21 er en nasjonal forskningsstrategi laget på oppdrag fra fiskeri- og kystdepartementet på vegne av regjeringen. Strategien skal fremme god forvaltning av det marine miljøet og næringsutvikling basert på bærekraftige forvaltningsprinsipper. Storby Marin vil nå videre sette et fokus på implementeringsarbeidet av HAV 21 strategien og sette fokus på sentrale prioriteringsområder av betydning for storbyene.

Et marint kunnskapsløft

Som en del av satsningen på et marint kunnskapsløft har Storby Marin tatt initiativ til å sette storbyene i føresete for å løfte en diskusjon omkring behovet for styrket marin kunnskap og kompetanse hvor samspill og forutsetninger for fortsatt vekst kommer på dagsorden. Høsten 2013 planlegges det en oppstart av 1.st Storby Marin forum i Oslo med tema ”Et nasjonalt løft for marin kunnskap”. Tanken er at møtene skal alternere hvert år mellom byen og sette marint kunnskapsløft på dagsorden med storbyenes innovasjonsklynger som motorer i dette arbeidet.

Målet for Storby Marin forum er å synliggjøre og promotere storbyene og Norges samlede biomarine innovasjonskraft og betydningen av dette for fremtidig verdiskapning innenfor de biomarine næringene internasjonalt og nasjonalt. I tillegg skal forumet styrke og realisere samarbeid mellom storbyene ved å være en brobygger mellom næringsliv, politikere og andre organisasjoner.