Bodo_logo_Pos_orig.jpg (content)

Bodø kommune inn i Storby Marin

Under Storby Marin sitt årsmøte ble Bodø kommune valgt inn som medlem.

I dag finnes det en rekke relevante biomarine forskningsmiljøer med base i Bodø. Ved Universitetet i

Nordland er det et  fakultet for biovitenskap og akvakultur, der fagstaben er organisert i tre ulike

forskningsgrupper; akvakultur, marin genomikk og marin økologi. Fakultetet har ca. 80 ansatte, og tilbyr – i tillegg til ulike utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå – doktorgrad i akvatisk biovitenskap. Videre ligger Nordlandsforskning i Bodø, et aksjeselskap eid av Universitetet i Nordland (UiN), som med sine 40 ansatte leverer forskning innenfor et mangfold av temaer, blant annet naturbaserte næringer og miljø. UiN er også deleier av Labora, et selskap tilknyttet LabForum som har et akkreditert laboratorium og fiskehelsetjeneste. NCE Aquaculture er det nordligste av 12 Norwegian Centres of Expertise (NCE) og er ekspertsenter innen havbruk.

 

Havbruksklyngen langs nordlandskysten har siden 1970-årene vær med på å skape en av Norges viktigste eksportnærnger. Klyngen er bygget opp gjennom utvikling av laks som oppdrettsart, og har medført utvikling av virksomheter og kompetanse innen oppdrett, teknologi og utstyr, fôr og ernæring, salg og eksport, FoU og finansiering. Nordland er i dag størst i landet innen fiskeri, og i særklasse når man ser på oppdrettsvirksomhet.